top of page

utlysning av bidrag 2024

Fonden Nya klassiker, som grundats av finska staten tillsammans med fyra stiftelser, ordnar ansökningsomgång 1–16 september. Bidragen riktas i 2024 till bildkonst.

Fonden Nya klassiker stöder etablerade aktörer på det finländska konstfältet och stärker deras förutsättningar att verka och utvecklas.


Målsättningarna är främst att:

 • stödja konstens samhälleliga ställning och betydelse genom att betona både konstfältets interna attityder och publikens upplevelser

 • uppmuntra organisationer och konstnärer som verkar inom organisationer att samarbeta gränsöverskridande mellan olika förvaltningsområden och finansieringsmodeller

 • göra konstnärliga produktioner mera kostnadseffektiva genom att förlänga deras livslängd och öka publikmängden, spridningen och kunskapen om dem

 

Ett mål med fonden Nya klassiker är också att förnya både den finländska konsten och konstens finansieringsmodeller, inte att reproducera statens eller stiftelsernas verksamhetsmodeller.

vem kan söka bidrag

Bidraget kan sökas av gallerier och artotek samt övriga samfund som är registrerade i Finland och som idkar utställningsverksamhet och försäljning av verk till publiken. Verksamheten ska vara professionell, högklassig och pågå året runt.

 

Bidraget kan inte sökas av:

 • offentliga samfund

 • aktörer som beviljats statsandelar för kultur

 • nationella konstinstitutioner

 • samfund som har fått ett positivt bidragsbeslut vid förra ansökningsomgången.

Vem kan söka bidrag

för vilket ändamål kan bidrag sökas

Bidrag kan sökas för att på ett allmänt plan främja den sökandes verksamhet och användas på det sätt som den sökande planerar. Med bidraget eftersträvas förbättrade verksamhetsförutsättningar både för den sökande och för de konstnärer som den sökande representerar.

För vilket ändamål kan bidrag sökas
Krav på samarbete

bidragets bredare genomslag

Bidraget ska också gagna de konstnärer vars verk ställs ut eller säljs. I ansökan ska den sökande visa på vilket sätt och i vilken grad ett eventuellt bidrag kommer de konstnärer som den sökande representerar till godo.

Vilken typ av bidrag kan sökas

vilken typ av bidrag kan sökas

​Bidragets slutliga storlek grundas på försäljningsintäkterna.

Med försäljningsintäkt avser vi den inkomst utan avdrag som fås av försäljning eller förmedling av konstverk. Försäljningsintäkten för ett verk är alltså lika med konstverkets försäljningspris. Som grund för den kalkylerade delen räknas endast försäljning eller förmedling till privatpersoner, inte till t.ex. stiftelser eller museer. Gällande förmedling godkänns som grund för den kalkylerade delen endast intäkter från förmedling direkt för konstnärens räkning. Intäkter från förmedling för tredje parts räkning godkänns inte.

 

Bidraget delas in i 1) en kalkylerad del och 2) en eventuell grunddel.

 

 1. Den kalkylerade delen är lika stor som försäljningsintäkten med följande begränsningar:

  • den kalkylerade delen som betalas för ett enskilt verk är högst 5 000 euro

  • den kalkylerade delen som betalas för hela bidragsperioden är sammanlagt högst 150 000 euro.

 2. Grunddelen: Den sökande kan efter behovsprövning beviljas en grunddel på 10 000–100 000 euro till ett ändamål som anges i ansökan. Grunddelen betalas en gång, i en rat.

Bidragsperioden inleds 1.1.2025 och avslutas senast 31.12.2027.

Allmänt – utbetalning och rapportering
Grunddelen betalas första dagen i december månad efter beslutet om beviljat bidrag.

 

Bidragsmottagaren redovisar för de intäkter som är grund för den kalkylerade delen en gång i halvåret:

 • Halvårsperioden som avslutas 30 juni rapporteras under juli

 • Halvårsperioden som avslutas 31 december rapporteras under januari.

Den kalkylerade delen utbetalas första september eller första mars, förutsatt att föregående halvårsredovisning har mottagits och godkänts.

hur söker man bidraget

Bidraget söks elektroniskt.

Ansökan öppnar 1.9.2024 och stänger 16.9.2024 kl. 16.00. Senast i mitten av november publicerar vi alla beviljade bidrag på webbplatsen Nya klassiker. Vi meddelar alla sökande som får positivt
besked.

 

Till ansökan bifogas:

 • en verksamhetsplan på högst fyra sidor

 • senaste godkända bokslut och eventuell verksamhetsberättelse

 • en budget som är periodiserad för varje år och där Nya klassiker-bidraget finns bland inkomsterna; bidragets storlek baseras på en realistisk uppskattning av biljett- eller försäljningsintäkter.

Scenkonstsamfund ska bifoga ett intentionsavtal eller annan information om det planerade samarbetet och dess art.

 

Annat relevant material som berör upphovspersonerna, utställningarna, verket ochproduktionen kan också bifogas till ansökan.

hur bedöms ansökan

Ansökningarna bedöms i en sakkunnigbehandling. I behandlingen beaktas särskilt

 • konstnärlig kvalitet

 • Nya klassiker -fondens målsättningar

 • produktionsplanens och budgetens trovärdighet

 • regionala och språkliga aspekter

 • att samarbetets villkor är rimliga för alla parter.

Hur bedöms ansökan
Hur söker man bidraget

tilläggsuppgifter

Rahaston sihteeri

040 516 3475

johanna.ruohonen@skr.fi

vd, Svenska kulturfonden

040 620 7500

soren.lillkung@kulturfonden.fi

Tilläggsuppgifter
bottom of page