top of page

utlysning av bidrag 2023

Fonden Nya klassiker, som grundats av finska staten tillsammans med fyra stiftelser, ordnar ansökningsomgång 1–15 september. Bidragen riktas till såväl scenkonst som bildkonst.

Fonden Nya klassiker stöder etablerade aktörer på det finländska konstfältet och stärker deras förutsättningar att verka och utvecklas.


Målsättningarna är främst att:

 • stödja konstens samhälleliga ställning och betydelse genom att betona både konstfältets interna attityder och publikens upplevelser

 • uppmuntra organisationer och konstnärer som verkar inom organisationer att samarbeta gränsöverskridande mellan olika förvaltningsområden och finansieringsmodeller

 • göra konstnärliga produktioner mera kostnadseffektiva genom att förlänga deras livslängd och öka publikmängden, spridningen och kunskapen om dem

 

Ett mål med fonden Nya klassiker är också att förnya både den finländska konsten och konstens finansieringsmodeller, inte att reproducera statens eller stiftelsernas verksamhetsmodeller.

vem kan söka bidrag

Scenkonst
Bidraget kan sökas av scenkonstsamfund som 2023 får verksamhetsbidrag för olika konstformer av Centret för konstfrämjande (Taike). Samfund som får festival- eller residensbidrag kan däremot inte ansöka om bidrag.


Med scenkonst avser vi teater-, cirkus- och danskonst, musik och andra konstnärliga liveframträdanden vid en viss tidpunkt inför publik enligt 1§ i Lag om främjande av scenkonst (1082/2020).


Bildkonst
Bidraget kan sökas av gallerier och artotek samt övriga samfund som är registrerade i Finland och som idkar utställningsverksamhet och försäljning av verk till publiken. Verksamheten ska vara professionell, högklassig och pågå året runt.

Allmänt
Bidraget kan inte sökas av:

 • offentliga samfund

 • aktörer som beviljats statsandelar för kultur

 • nationella konstinstitutioner

 • samfund som har fått ett positivt bidragsbeslut vid förra ansökningsomgången.

Vem kan söka bidrag

för vilket ändamål kan bidrag sökas

Scenkonst
Bidrag kan sökas för enskilda produktioner. Med produktioner avser vi en konstnärlig helhet som kan upprepas, till exempel uppförandet av ett enskilt verk, en enskild föreställning eller en serie av flera föreställningar eller förverkligandet av någon annan konstnärlig
föreställning som främjar samspelet mellan konsten och publiken.


Produktioner kan vara nya eller tidigare uppförda. Bidraget kan användas till att förverkliga produktionen och för att främja den sökandes övriga verksamhet på det sätt som den sökande
planerar.


Ändamålet för ett redan beviljat bidrag kan inte ändras. Bidraget kan sökas bara för en produktion, men hindrar inte att den sökande samtidigt driver också annan verksamhet.


Bildkonst
Bidrag kan sökas för att på ett allmänt plan främja den sökandes verksamhet och användas på det sätt som den sökande planerar. Med bidraget eftersträvas förbättrade verksamhetsförutsättningar både för den sökande och för de konstnärer som den sökande
representerar.

För vilket ändamål kan bidrag sökas

bidragets bredare genomslag

Scenkonst
Produktionen ska förverkligas i samarbete med åtminstone en scenkonstgrupp, ett museum eller en nationell konstinstitution inom statsandelssystemet (hit räknas också Yle/RSO).


Också andra aktörer, till exempel festivaler, kan delta i samarbetet parallellt med de ovan nämnda.


Samarbetets art eller omfattning har inte begränsats. Aktörerna kan också fritt besluta om ansvarsfördelningen och inträdesbiljetternas prissättning. Samarbetet kan handla om en samproduktion, gästföreställningar eller annan ekonomisk eller konstnärlig samverkan.


Bildkonst
Bidraget ska också gagna de konstnärer vars verk ställs ut eller säljs. I ansökan ska den sökande visa på vilket sätt och i vilken grad ett eventuellt bidrag kommer de konstnärer som den sökande representerar till godo.

Krav på samarbete

vilken typ av bidrag kan sökas

Scenkonst
Bidragets slutliga storlek grundas på produktionens biljettintäkter. Med biljettintäkter avser vi bidragsperiodens försäljningsintäkter det vill säga intäkterna från sålda biljetter efter att eventuell mervärdesskatt och serviceavgifter avdragits. Till exempel stipendier, understöd,
sponsorsintäkter eller försäljning av hela föreställningar är inte försäljningsintäkter direkt från publiken.


Bidraget delas in i en grunddel och en kalkylerad del.

 

 1. Grunddelen är 10 000–100 000 euro beroende på produktionens kvalitet och omfattning samt den sökandes förutsättningar. Grunddelen utbetalas en gång och i en rat.

 2. Den kalkylerade delen är lika stor som biljettintäkterna. Hela bidragsperiodens sammanlagda kalkylerade del är högst fyra gånger så stor som grunddelen.


Bidragsperioden börjar den 1 januari 2024. Antalet föreställningar eller bidragsperiodens längd har inte definierats, men den sista möjliga bidragsperioden på sex månader slutar den 31 december 2028.

Bildkonst
Bidragets slutliga storlek grundas på försäljningsintäkterna.


Med försäljningsintäkt avser vi den inkomst utan avdrag som fås av försäljning av konstverk till fysiska personer. Försäljningsintäkten för ett verk är alltså lika med konstverkets försäljningspris.


Bidraget delas in i 1) en kalkylerad del och 2) en eventuell grunddel.

 

 1. Den kalkylerade delen är lika stor som försäljningsintäkten med följande begränsningar:
  • den kalkylerade delen som betalas för ett enskilt verk är högst 5 000 euro
  • den kalkylerade delen som betalas för hela bidragsperioden är sammanlagt högst 150 000 euro.

 2. Grunddelen
  Den sökande kan efter behovsprövning beviljas en grunddel på 10 000–100 000 euro till ett ändamål som anges i ansökan. Grunddelen betalas en gång, i en rat.


Bidragsperioden inleds 1.1.2024 och avslutas senast 31.12.2026.

 

Allmänt – utbetalning och rapportering

Grunddelen betalas första dagen i december månad efter beslutet om beviljat bidrag.

Bidragsmottagaren redovisar för de intäkter som är grund för den kalkylerade delen en gång i halvåret:

 • Halvårsperioden som avslutas 30 juni rapporteras under juli

 • Halvårsperioden som avslutas 31 december rapporteras under januari.

 

Den kalkylerade delen utbetalas första september eller första mars, förutsatt att föregående halvårsredovisning har mottagits och godkänts.

Vilken typ av bidrag kan sökas

hur söker man bidraget

Bidraget söks elektroniskt.


Ansökan öppnar 1.9.2023 och stänger 15.9.2023 kl. 16.00. Senast i mitten av november publicerar vi alla beviljade bidrag på webbplatsen Nya klassiker. Vi meddelar alla sökande som får positivt besked.


Till ansökan bifogas:

 • en verksamhetsplan på högst fyra sidor

 • senaste godkända bokslut och eventuell verksamhetsberättelse

 • en budget som är periodiserad för varje år och där Nya klassiker-bidraget finns bland inkomsterna; bidragets storlek baseras på en realistisk uppskattning av biljett- eller försäljningsintäkter.


Scenkonstsamfund ska bifoga ett intentionsavtal eller annan information om det planerade samarbetet och dess art.


Annat relevant material som berör upphovspersonerna, utställningarna, verket ochproduktionen kan också bifogas till ansökan.

hur bedöms ansökan

Ansökningarna bedöms i en sakkunnigbehandling. I behandlingen beaktas särskilt

 • konstnärlig kvalitet

 • Nya klassiker -fondens målsättningar

 • produktionsplanens och budgetens trovärdighet

 • regionala och språkliga aspekter

 • att samarbetets villkor är rimliga för alla parter.

Hur bedöms ansökan
Hur söker man bidraget

tilläggsuppgifter

Rahaston sihteeri

040 516 3475

johanna.ruohonen@skr.fi

vd, Svenska kulturfonden

040 620 7500

soren.lillkung@kulturfonden.fi

Tilläggsuppgifter
bottom of page