top of page

ofta ställda frågor

kan samma sökande lämna in flera ansökningar?

Ja.

kan en VOS-inrättning eller nationell konstinstitution finnas angiven som samarbetspartner i flera ansökningar på samma gång?

Ja. Det finns inget hinder för att flera sökande planerar samarbete med samma VOS-inrättning eller samma nationella
konstinstitution. När ansökningarna bedöms handlar det i sista hand om trovärdighet. Kan en aktör ha många järn i elden?
Överlappar de planerade produktionerna varandra tidsmässigt? Räcker resurserna till? Stora institutioner har sannolikt bättre
förutsättningar än små.

vilka utgifter kan grunddelen täcka?

Användningen av grunddelen är inte begränsad till ett visst ändamål.


Finansieringsmodellen som baserar sig på biljettintäkter ger den sökande inkomster i efterskott. Grunddelen som betalas ut i
förskott finns med för att balansera den kalkylerade delens effekter. Många torde använda grunddelen till de utgifter som uppstår
vid inledandet av målproduktionen. Samtidigt är det bra att minnas att den som får stödet är ett etablerat konstutövande samfund
som kan ha annan verksamhet som överlappar målproduktionen. Dessutom kan stödet också användas för en produktion som
redan inletts.

hur ska man rapportera om användningen av det beviljade stödet?

Användningen av stödet rapporteras med ett halvt års intervall (se sökanvisningarna). Den viktigaste informationen som ska
rapporteras är biljettintäkterna, som ligger till grund för utbetalningen av den kalkylerade delen. Därtill ska några andra centrala
ekonomiska siffror och den totala publikmängden anges i halvårsrapporten. Det är meningen att halvårsrapporteringen ska ske
smidigt. En mer omfattande rapport levereras efter att stödperioden avslutats. På sökblanketten förbinder sig den sökande också
att vid anmodan uppge annan information om produktionens förverkligande och framskridande.

om stöd beviljas, när måste föreställningarna senast börja?

När föreställningarna ska börja har inte definierats. Det kan ta tid att bygga upp samarbeten och få kalendrarna att passa ihop.


Den sista halvårsperioden för stöd som kan sökas hösten 2022 avslutas emellertid 31.12.2027. Om målproduktionen planeras ha en
lång livslängd – vilket inte är obligatoriskt – fås den största nyttan om biljettintäkterna som den kalkylerade delen grundar sig på
uppbärs redan i ett tidigt skede.

bottom of page