top of page

hakuilmoitus 2023

Suomen valtion ja neljän säätiön yhteisesti perustama Uudet klassikot – Nya klassiker -rahaston haku järjestetään syykuussa. Tuki kohdennetaan sekä esittäville taiteille että kuvataiteelle.


Uudet klassikot -rahaston tarkoituksena on tukea suomalaisen taiteen kentällä asemansa jo vakiinnuttaneiden taidealan toimijoiden työskentelyn ja kasvun edellytyksiä.


Erityisenä tavoitteena on

 • tukea taiteen asemaa ja merkityksellisyyttä yhteiskunnassa panemalla painoa taiteen sisäisen näkemyksen ohessa myös taiteen vastaanottajien omalle kokemukselle

 • kannustaa organisaatioita ja niissä toimivia taiteilijoita hallinnolliset rajat ja rahoitusmuotojen rajat ylittävään yhteistyöhön

 • parantaa taiteellisen tuotannon kustannustehokkuutta kasvattamalla teosten ja tuotantojen elinkaarta, yleisömääriä, levinneisyyttä ja tunnettavuutta.


Uudet klassikot -rahasto tukee suomalaisen taiteen ja sen rahoitusjärjestelmän uudistumista. Rahasto ei pyri toisintamaan valtion tai apurahasäätiöiden vakiintuneita toimintatapoja.

kuka voi hakea

Esittävät taiteet
Hakukelpoisia ovat vuonna 2023 Taiteen edistämiskeskuksen taidealakohtaista toiminta-avustusta saavat esittävän taiteen yhteisöt. Festivaali- ja residenssiavustuksen saajat eivät ole hakukelpoisia.

Esittävällä taiteella tarkoitetaan yleisölle suunnattua teatteri-, sirkus- ja tanssitaiteen, musiikin ja muuta tietyssä hetkessä tapahtuvaa elävää taiteellista esitystoimintaa siten kuin esittävän taiteen edistämisestä annetun lain (1082/2020) 1 §:ssä säädetään.

 

Kuvataide
Hakukelpoisia ovat galleriat ja taidelainaamot sekä muut näyttelytoimintaa ja teosten myyntiä yleisölle harjoittavat Suomessa rekisteröidyt yhteisöt. Toiminnan on oltava ammattimaista, laadukasta ja ympärivuotista.

 

Yleistä
Hakukelpoisia eivät ole:

 • julkisyhteisöt

 • kulttuurin valtionosuuden piirissä olevat toimijat

 • kansalliset taidelaitokset

 • yhteisöt, jotka ovat saaneet myönteisen tukipäätöksen edellisellä hakukierroksella.

Kuka voi hakea

mihin tarkoitukseen tukea voi hakea

Esittävät taiteet
Tukea haetaan yksittäiselle tuotannolle. Tuotannolla tarkoitetaan taiteellisesti jäsentyvää kokonaisuutta, joka on toistettavissa. Tuotanto voi olla esimerkiksi yksittäisen teoksen tai esityksen esillepano, useamman esityksen kiertävä sarja tai jokin muu taiteelliseen
esitystoimintaan liittyvä taiteen ja yleisöjen vuorovaikutusta edistävä toteutus.

 

Kohdetuotanto voi olla uusi tai aiemmin esitetty. Tukea voi käyttää kohdetuotannon toteuttamiseen ja hakijan muun toiminnan edistämiseen hakijan suunnittelemalla tavalla.

 

Myönnetyn tuen käyttötarkoitusta ei voi muuttaa. Hakijalla voi olla samanaikaisesti myös muuta toimintaa, mutta tukea voi hakea vain yhteen kohdetuotantoon.


Kuvataide
Tukea haetaan hakijan toiminnan edistämiseen yleisesti ja sen voi käyttää hakijan suunnittelemalla tavalla. Tuella pyritään parantamaan sekä hakijan että sen edustamientaiteilijoiden toimintaedellytyksiä.

Mihin tarkoitukseen tukea voi hakea

tuen laajemmat vaikutukset

Esittävät taiteet
Kohdetuotanto on toteutettava yhteistyössä vähintään yhden valtionosuuden piirissä olevan esittävän taiteen toimijan tai museon taikka kansallisen taidelaitoksen (ml. Yleisradio/RSO) kanssa.


Myös muut tahot, kuten esimerkiksi festivaalit, voivat osallistua yhteistyöhön edellä mainittujen rinnalla.


Yhteistyön luonnetta tai laajuutta ei ole rajattu. Osapuolten keskinäiset velvoitteet ja pääsylippujen hinnoittelu ovat niin ikään vapaasti sovittavissa. Kyseessä voi olla yhteistuotanto, vierailuesitykset taikka muu taloudellinen tai taiteellinen yhteistoiminta.


Kuvataide
Tuen tulee hyödyttää myös niitä taiteilijoita, joiden teoksia näytetään tai myydään. Hakemuksessa tulee osoittaa, millä tavoin ja missä määrin mahdollinen tuki tulee hakijan edustamien taiteilijoiden hyväksi.

Yhteistyön vaatimus

millaista tukea voi hakea

Esittävät taiteet
Tuen lopullinen määrä perustuu kohdetuotannon pääsylipputuloihin. Pääsylipputulolla tarkoitetaan tukikaudella yleisöltä suoraan saatavaa myyntituloa, josta on vähennetty mahdollinen arvonlisävero ja palvelumaksut. Esimerkiksi apurahat, avustukset, sponsoritulo
tai kokonaisten esitysten myynti ei ole yleisöltä suoraan saatavaa myyntituloa.

Tuki jakaantuu 1) perusosaan ja 2) laskennalliseen osaan.

 

 1. Perusosa on 10 000 – 100 000 euroa kohdetuotannon laadusta ja laajuudesta sekä hakijan edellytyksistä riippuen. Perusosa maksetaan yhden kerran, yhdessä erässä.

 2. Laskennallinen osa on yhtä suuri kuin pääsylipputulot. Laskennallinen osa koko tukikaudelta yhteensä on kuitenkin korkeintaan neljä kertaa Perusosa.

Tukikausi alkaa 1.1.2024. Esityskertojen määrää tai tukikauden kestoa ei ole määritelty. Viimeinen tuettava puolivuosikausi päättyy kuitenkin 31.12.2028.


Kuvataide
Tuen lopullinen määrä perustuu myyntituloon.


Myyntitulolla tarkoitetaan taideteosten myynnistä luonnollisille henkilöille saatavaa vähentämätöntä tuloa. Ts. yhdestä teoksesta saatava myyntitulo on yhtä kuin sen kauppahinta.


Tuki jakaantuu 1) laskennalliseen osaan ja 2) mahdolliseen perusosaan.

 

 1. 1) Laskennallinen osa on yhtä suuri kuin myyntitulo seuraavin rajauksin:
  • yksittäistä teosta kohden maksettava laskennallinen osa on korkeintaan 5 000 euroa
  • laskennallinen osa koko tukikaudelta yhteensä on korkeintaan 150 000 euroa.

 2. Perusosa
  Hakijalle voidaan tarveharkintaan perustuen myöntää hakemuksessa esitettyyn tarkoitukseen perusosaa 10 000 - 100 000 euroa. Perusosa maksetaan yhden kerran, yhdessä erässä.


Tukikausi alkaa 1.1.2024 ja päättyy viimeistään 31.12.2026.

Yleistä – maksatus ja raportointi
Perusosa maksetaan myöntöpäätöstä seuraavan joulukuun ensimmäisenä päivänä.


Tuensaaja raportoi laskennallisen osan perusteena olevat tulot kalenteripuolivuosittain:

 • 30. kesäkuuta päättyvä puolivuotiskausi raportoidaan heinäkuun aikana

 • 31. joulukuuta päättyvä puolivuotiskausi raportoidaan tammikuun aikana.

 

Laskennallinen osa maksetaan syyskuun tai maaliskuun ensimmäisenä päivänä edellyttäen,että edeltävän puolivuotiskauden raportti on vastaanotettu ja hyväksytty.

Millaista tukea voi hakea

miten tukea haetaan

Tukea haetaan sähköisellä lomakkeella.

Haku aukeaa 1.9.2023 ja päättyy 15.9.2023, klo 16.00. Tieto tukipäätöksistä julkaistaan marraskuun puoliväliin mennessä rahaston verkkosivustolla. Tuensaajille ilmoitetaan myönnetystä tuesta myös erikseen.


Hakemukseen tulee liittää:

 • toimintasuunnitelma (enintään 4 sivua)

 • hakijan viimeisin hyväksytty tilinpäätös ja mahdollinen toimintakertomus

 • kullekin vuodelle jaksotettu budjetti, jonka tulopuolella ilmenevä Uudet klassikot -rahaston tuki perustuu realistiseen arvioon pääsylippu- tai myyntituloista


Esittävien taiteiden yhteisöjen tulee liittää hakemukseen aiesopimus tai muu tieto suunnitellusta yhteistyöstä ja sen luonteesta.


Hakemukseen voi liittää myös muuta sellaista tekijöitä, näyttelyitä, teoksia ja tuotantoa koskevaa liitemateriaalia, jonka hakija katsoo tarpeelliseksi.

Miten tukea haetaan

miten hakemus arvioidaan

Hakemuksia arvioitaessa käytetään laajennettua vertaisarviointia. Erityistä merkitystä annetaan

 • taiteelliselle laadulle

 • tämän hakuilmoituksen ensimmäisessä kappaleessa mainituille Uudet klassikot -rahaston erityisille tavoitteille

 • tuotannollisen ja taloudellisen suunnitelman uskottavuudelle

 • alueellisille ja kielellisille näkökohdille

 • sille, että yhteistyön ehdot ovat kaikkien siihen osallistuvien kannalta kohtuulliset

Miten hakemus arvioidaan

lisätietoja

Rahaston sihteeri

040 516 3475

johanna.ruohonen@skr.fi

vd, Svenska kulturfonden

040 620 7500

soren.lillkung@kulturfonden.fi

Lisätietoja
bottom of page